Seminarski programi

Prvi stupanj

Prvi stupanj (osnovni) seminarskog programa pruža temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima i  drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili koji ta znanja trebaju utvrditi.

Polaznici će usvojiti osnove teorije filma te baratati osnovnom filmskoteorijskom terminologijom, ali i upotrijebiti novostečena znanja o razdobljima formacija u povijesti filma te definirati, opisati i razlikovati najvažnije stilske epohe i tendencije u povijesti svjetskog i domaćeg filma ali i uočiti, definirati i opisati stilske osobine filmskih klasika.

U daljnjem radu i razvoju mogu iskoristiti stečena temeljna teorijska znanja filmskih izražajnih sredstava te upoznati njihova  funkcionalna uklapanja u izlagalačkim cjelinama te znati kako pristupiti analizi sklopova s  obzirom na njihove čimbenike cjeline filmskog djela. Polaznici će razumjeti i i razlikovati temeljne tipove filmskih vrsta  (rodovi, stilovi i kategorije), upoznati pojam vrste, usvojiti pojam filmskoga izlaganja i razlikovati različite tipove filmskih izlaganja i usvojiti osnovnu terminologiju. Nakon završenoga prvog seminarskog stupnja polaznici će razlikovati različite pristupe oblikovanju narativne strukture animiranoga filmskog djela, prepoznati različite narativne strukture animiranog filma u odnosu na ostale filmske rodove, razumjeti povijesni razvoj animacije i dominantne narativne modele,  razumjeti poziciju i povijesnu ulogu Zagrebačke škole crtanog filma u općoj povijesti animacije.

Predavanja su fokusirana na mogućnosti korištenja filmskog znanja u nastavi ostalih područja hrvatskog jezika, a temeljem primjera iz prakse s objašnjenjima rada, polaznici će stečena znanja koristiti i u nastavnom procesu te prenijeti novostečena znanja učenicima, kao i primijeniti različite metodičke pristupe usvajanja različitih medijskih sadržaja u teoriji i praksi.

 

Drugi stupanj

Svrha drugog stupnja seminarskog programa (cjeloživotno obrazovanje) jest pružiti dodatna, specijalizirana znanja nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i drugim zainteresiranim pojedincima. Ponuđeni  predmeti mijenjaju se svake godine tako da isti polaznici mogu iz godine u godinu pohađati ovaj  seminarski program. Svake se godine biraju nove teme koje se podjednako odnose na tendencije u  suvremenom filmu i medijima te na relevantne i manje poznate fenomene iz povijesti filma, ali i na  produbljivanje teorijskih znanja i analitičkih umijeća iz područja filma i medija.

Nakon odslušanih predavanja polaznici će osnažiti poznavanje različitih disciplinarnih pristupa filmu, prepoznati razlike, veze i sličnosti kritike, interpretacije i teorije filma te njihova preklapanja, prepoznati i razumjeti sličnosti i razlike književne i filmske kritike, razumjeti razvoj tipova izlaganja u filmu, upoznati povijest nekih od europskih kinematografija, prepoznati jednostavnije filmske efekte koji izobličuju stvarnost sa ciljem filmskog prožimanja naturalističkog i fantastičnog, primijeniti različite metodičke pristupe nastavi filma, temeljene na pozitivnoj praksi nastave filmske  umjetnosti u srednjoj školi, primijeniti stečena znanja, spoznaje i analitičke prakse u prenošenju znanja učenicima, pristupiti metodičkoj analizi i interpretaciji odabranog filmskoga djela uvažavajući  emocionalnu i intelektualnu zrelost učenika. Cilj je osvijestiti važnost filmskog obrazovanja u odgojno-obrazovnom sustavu, nužnost vlastita usavršavanja te ulogu škole u oblikovanju svestrane osobnosti učenika. Stečena znanja polaznici će koristiti u analizi i interpretaciji filmskog djela te ih primijeniti u odgojnoobrazovnom radu s učenicima.

Radionički programi

Dokumentarni film

Radionica je usmjerena na usvajanje općeg znanja o karakteristikama i općim odrednicama dokumentarnog filma  (pitanje istinitosti, izvanfilmska zbilja, poetika, žanrovi i vrste, narativna struktura i izlagački postupci),  polaznici će se upoznati s osnovnom terminologijom te aktivno sudjelovati u kreativnom procesu od ideje do projekcije. Samostalno će pronaći temu i sugovornike (u dogovoru s voditeljem), odraditi potrebne pripreme za terensko snimanje, organizirati i analizirati snimljeni materijal, komuniciranjem definirati narativnu strukturu filma koja je primjerena temi i idejama koje se u dokumentarnom filmu  iznose ili brane.

Voditelj: Tomislav Mršić, filmski redatelj

Stručni suradnici: Hrvoje Mršić, filmski montažer i Alan Stanković, televizijski i filmski snimatelj

Igrani film

Polaznici će kroz praksu i teoriju na radionici naučiti osnove redateljskog zanata, osnove kadriranja i mizanscene, pretvaranje pisane riječi u audio-vizualnu formu. Svrha je dati kratak, ali dojmljiv uvid u proces stvaranja igranog filma, polaznicima dati korisne i praktične savjete koji će im pomoći u budućem radu, mentorirati njihov rad, voditi ih kroz kreativne i tehničke odluke koje su sastavni dio filmskog stvaranja. Radionica igranog filma vrlo je kompleksne prirode, zato što se u njoj spajaju znanja i umijeća raznih filmskih zanimanja – scenarista, redatelja, snimatelja slike, snimatelja tona, montažera. Ta kompleksnost će od svih sudionika tražiti velik i raznovrstan angažman, kao i zadovoljstvo bavljenja kreativnim poslom. Počinje se s razvojem sinopsisa u scenoslijed i scenarij, a zatim slijede rad na knjizi snimanja, režiji i snimanju scena iz scenarija, te sudjelovanje u montažnom i postproducijskom procesu. Krajnji rezultat biti će kratka igrana filmska vježba, koju kao grupni projekt potpisuju svi polaznici radionice.

Voditelj: Neven Hitrec, akademski filmski redatelj

Stručni suradnik: Marinko Marinkić, filmski snimatelj

Animirani film

U praktičnome radu na izradi kratkoga animiranog filma polaznici svladavaju sve korake u nastanku animacije, uključujući izradu scenarija, storyboarda, scena, lutki, postavke svjetla, snimanje zvuka i računalne montaže. Pojedini elementi scenografije potrebne za film će se izraditi na licu mjesta. Specifični ciljevi svakog polaznika se razlikuju te će se radionica pokušati fokusirati i na individualne želje u svezi učenja, prakticiranja animacije (osobni projekti, školske družine). Polaznici će biti prvotni impuls te će naučiti da za svaki problem u animiranom svijetu ima rješenja, a takav pristup moguće je primijeniti i svakodnevnom životu i radu, što kroz poticanje divergentnog mišljenja što kroz sam proces planiranja produkcije animiranih filmova.

Voditeljica: Jasminka Bijelić Ljubić, voditeljica Škole animiranog filma Čakovec

Stručni suradnik: Dina Nedeljko, mag. educ. inf. i mag. inf. znan.

Kamera i snimanje

Polaznici radionice usvojit će teorijska znanja o osnovnim tehničkim osobinama kamere s naglaskom  na uporabu manualnih funkcija koje omogućavaju potpunu kontrolu slike (ekspozicija, oštrina, boja). Polaznici će upoznati razne vrste kamera (profesionalne i amaterske). Samostalno će snimati kamerom svaku temu prema uputama voditelja i stručnih suradnika radionice;  raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o svojim i tuđim snimljenim materijalima na skupnim  konzultacijama; razvijat će komunikacijske vještine tijekom rada.

Voditeljica: Dinka Radonić, akademska snimateljica

Stručni suradnik: Jere Gruić, filmski snimatelj

Montaža

Uz praktičnu nastavu, polaznici će slušati i teorijska predavanja koja obuhvaćaju sljedeća područja:  funkcija i cilj filmskog djela, izlagački postupci u montaži (narativni, opisni, poetski), montažni principi  prema dominantnim obilježjima kadra (tempo radnje unutar kadra i scene, pravci kretanja u kadru,  problem rampe), dužina kadra i filmski ritam, kontinuirani i diskontinuirani montažni prijelazi, problem  identifikacije prizora preko montažnoga prijelaza, motivacija reza, montažne spone i njihova značenja.

Voditeljica: Ivana Fumić, akademska filmska montažerka

Stručni suradnik: Slaven Zečević, akademski filmski montažer

Fotografija

Polaznici će se upoznati s osnovama fotografije i proširiti stečena znanja promišljanja fotografskih tema kao i vještine fotografiranja, a nakon uspostave kontrole nad fotoaparatom upoznat ćete se i s programima za obradu fotografija. Savladat će osnove obrade digitalne fotografije koja završava ispisom fotografije ili drugim oblikom prezentacije, a osim tehnološkog dijela, radionica predviđa snimanje i realizaciju niza zadataka/tema: kompozicija slike, boja, crnobijelo, objektivi, bljeskalica, fotoreportaža, foto vijest, foto esej, krajobraz i portret. Upoznat će se sa suvremenom fotografskom scenom, monografijama, videofilmovima i multimedijalnim prezentacijama poznatih fotografa, razgovarat će o autorskim stilovima i autorskom pristupu temi. Radionica završava grupnom izložbom fotografija s naglaskom na autorski pristup, u koju su uključeni svi polaznici.

Voditelj:  doc. art. Darije Petković, akademski filmski snimatelj i fotograf

Stručni suradnik: Milivoj Kuhar, fotograf

Radioreportaža

Polaznici radionice usvajat će znanja o osnovama novinarstva, uočit će, imenovati i razlikovati novinske  vrste, proširit će stečena znanja o reportaži. Usvajat će znanja o radiju kao mediju u kontekstu drugih  medija; uspoređivat će i pronalaziti sličnosti i razlike među medijima; uočit će, imenovati i razumjeti  obilježja radija. Na ovoj novinarskoj radionici polaznici će naučiti snimati intervjue na snimaču i taj materijal obraditi na računalu. Radijska reportaža je najkompleksnija i najbogatija, a zovu ju „kraljicom novinarskih vrsta. Odličan početak za svakog polaznika, radionica koja sadrži sve bitne elemente novinarstva. Osim radijskih reportaža, svaki se dan prate događaji na ŠMK, snimaju se tonski prilozi i produciraju male radijske reportaže, koje se objavljuju na stranicama HFS-a. Na taj način polaznici uče o radijskom novinarstvu, a istovremeno upoznaju druge s radom Škole.

Voditeljica: Višnja Biti, prof. komparativne književnosti i filozofije

Stručni suradnik: Miroslav Šeb, tonski snimatelj

Eksperimentalni film

Polaznici radionice upoznat će modele, načine i mogućnosti autorskog izražavanja u polju  eksperimentalnoga autorskog filma. Kroz teorijski dio radionice, polaznici će se upoznati sa  specifičnostima eksperimentalnog roda, povijesnim pregledom, vrstama te osnovnim teorijama  eksperimentalnog filma, a praktičnim će radom zajednički realizirati jedan eksperimentalni film.

Voditelj: Tomislav Šoban, akademski filmski redatelj

Stručni suradnik: Petar Lebinec

Filmski scenarij

Radionica za scenarij organizirana je u malu grupu unutar koje svaki polaznik oblikuje svoju ideju u scenarij za kratak film, održi glumačku probu uz pomoć kolega s radionice te snima probnu verziju filma – sve uz stručno vodstvo voditeljica. Snimljeni materijal se pregledava i vraća vas scenariju, pa se prepravljaju sve uočene greške i nelogičnosti. Na taj način ne samo da se usvajaju osnovna znanja cijelog procesa – od ideje do realizacije – već se koriste i dva ključna momenta, glumačka proba i radna snimka kao povratne informacije koje pomažu da zamišljenu priču izložimo pitkije, napetije i zanimljivije. Zbog pristupačnosti tehničke opreme, više nema nikakvog razloga da budući scenaristi odmah ne uključe kameru, mikrofon i bar jedno rasvjetno tijelo te snime prvu verziju teksta kako bi čim prije dobili povratnu informaciju funkcionira li priča koju su zamislili. Cilj je radionice provesti svakog sudionika kroz proces osmišljavanja i pisanja scenarija za kratki film te osposobljavanje da ga snimi i montira samostalno – ne za gledatelja, već za sebe, kao alat koji će koristiti kao smjernicu pri daljnjem radu na tekstu.

Voditeljica: Irena Krčelić, scenaristica

Stručna suradnica: Dalija Dozet, akademska filmska redateljica

Dramska pedagogija

Radionica pruža znanja potrebna za vođenje dramske grupe, počevši s osmišljavanjem rada dramske grupe pa sve do procesa nastanka završnog produkta. Kroz kvalitetan dramsko-pedagoški rad razvija se mašta, komunikacijske i izvedbene vještine, u paru ili u grupi. Polaznici će savladati osnove dramske pedagogije, brojne dramske igre, vježbe i tehnike koje se uz dramsko-stvaralački rad, mogu koristiti i u nastavi. Ono što je bitno jest proces, a predstava je tek završni produkt čija će kvaliteta velikim dijelom ovisiti o kvaliteti tog procesa. Djeca i mladi kroz dramsko stvaralaštvo, osim već spomenutih, stječu vještine korisne za život. Polaznici će na radionici naučiti puno o dramskoj pedagogiji, a vjerojatno će naučiti nešto novo i o sebi te pomaknuti vlastite granice!

Voditeljica: Marija Šorša, dramska pedagoginja

Radioigra

Polaznici radionice stjecat će znanja o tome kako se iz proznog žanra piše, dramatizira i dijalogizira za  uho radioadaptacija priče, tj. radioigra. Prvi dio radionice uključuje rad na pripremi teksta,  dijalogiziranje, razvijanje scenoslijeda i pisanje zvučnih didaskalija. Kada dovrše rad na tekstu, polaznici  će snimiti radioigru na lokaciji. Pritom će naučiti kako pristupiti snimanju na lokaciji, gdje i kako snimiti  pojedine scene te kako dobro tehnički snimiti zvučni materijal. Kada je snimanje dovršeno, polaznici će  usvojiti osnove radiofonske montaže, uporabu zvučnih efekata i atmosfera te na kraju shvatiti kako se,  uz prethodno snimljeni materijal, razvija originalna radiodramska emisija – radioigra. 

Voditeljica: izv.prof.art. Vedrana Vrhovnik, akademska kazališna i radio redateljica

Stručni suradnici: Dino Brazzoduro i Srđan Nogić

TV reportaža

Novinarska vrsta koja prepričava prostorno i vremenski ograničenu priču. Ima osobnu notu i daje pogled iznutra na neki događaj, odnosno za razliku od vijesti ili izvještaja može sadržavati dojmove novinara koje je stekao na mjestu događaja, ali bez vrjednovanja i komentara. Kao i izvještaj, također se može temeljiti na nekoj vijesti ili događaju, ali je slobodnije strukturirana. Važni su postupci i izjave glavnih sudionika priloga, gradi se na skladnom odnosu između pokretnih slika, ambijentalnoga zvuka i govorne riječi. U pisanom mediju reportaža kao žanr smještena je između novinarstva i književnosti, a u TV novinarstvu između TV izvještaja i dokumentarnoga filma. Polaznici radionice usvajat će teorijska znanja o osnovnim obilježjima televizijske reportaže, razlikovnim elementima u odnosu na druge žanrove i rodove (osobito u odnosu na dokumentarni film), učit će da se u reportaži sjedinjuju ideja, tekst, slika i zvuk te će usvajati znanja o nastajanju reportaže.

Voditeljica: Maja Tokić, novinarka i urednica na HRT-u

Stručni suradnik: Davor Batisweiler, videonovinar na HRT-u

Postprodukcija zvuka

Teorijski dio radionice postprodukcije zvuka uključuje uvod u osnove postprodukcije zvuka u filmu, tehničke zakonitosti montaže zvuka, uvid u brojne mogućnosti i načine povezivanja slike i zvuka u smislenu cjelinu. Praktični dio uključuje upoznavanje s potrebnom opremom za postprodukciju zvuka, samostalan odabir glazbe i zvučnih efekata, montažu i sinkronizaciju svih elemenata u dinamički skladan odnos.

Voditeljica: Dubravka Premar, akademska filmska montažerka i dizajnerica zvuka

Stručni suradnik: Matija Djanješić, mag. animiranog filma i novih medija

Vizualni efekti (digitalna obrada slike)

Ipak niste dovoljno dobro pazili da vam mikrofon NE uđe u kadar? Nema panike, još uvijek ima vremena za popravak. Zato ćete na Radionici vizualnih efekata svladati metodu „deni ga noter, vadi ga van!“. Polaznici će naučiti kako ubaciti elemente u pokretnu sliku, kako napraviti „chroma key“ te o čemu treba voditi računa prilikom snimanja materijala za vizualne efekte.

Voditelj: Tom Vujnović